Zadania propozycje:
Zbiór zadań przesłanych przez gimnazja.

Zadanie 1.
Oprocentowanie w pewnym banku wynosi 6% w stosunku rocznym. Ile złotych trzeba wpłacić na konto, aby po roku mieć (wraz z odsetkami) 2650 zł.

Zadanie 2.
W tabeli przedstawiono kurs akcji niektórych przedsiębiorstw na giełdzie w dniu 19.01.2000 roku.
Uzupełnij tabelę: (podaj wynik z dokładnością do części dziesiętnych)

Przedsiębiorstwo
Kurs poprzedni
Kurs bieżacy
Zmiana [%]
PEKPOL
15,00
15,20
 
POLAR
24,20
24,30
 
RAFAKO
6,90
6,90
 
SOKOLOW
3,95
3,85
 
ZYWIEC
445,50
401,00
 

Pan Bystry kupił przed 19.01.2000 roku 200 akcji SOKOŁOWA, 175 akcji PEKPOLU. Stracił czy zyskał na tej transakcji?

Zadanie 3.
Co się bardziej opłaca: wpłacić pieniądze na lokatę półroczną (oprocentowaną 4,4% w stosunku rocznym), czy dwie kwartalne po kolei (oprocentowane 4% w stosunku rocznym, jeśli kapitalizacja odsetek następuje po kwartale)? Ile procent wpłaconej kwoty wynosi różnica?

Zadanie 4.
W dwóch bankach ulokowano 20000 zł. W pierwszym banku kapitał był oddany na 6% w stosunku rocznym. Po roku w pierwszym banku wypłacono 900 zł odsetek, a w drugim banku 260 zł odsetek. Na ile % ulokowano kapitał w drugim banku?

Zadanie 5.
Jaki podatek zapłacił pan Sprytny, który w 2002 r. zarobił 50000 zł? Pan Sprytny na pomoce naukowe i wydawnictwa związane z wykonywaną pracą wydał 2200 zł. Od podatku można odliczyć ulgę na tego typu zakupy, która wynosi 19% wydatków, ale nie więcej niż 433,20 zł.

Skala podatkowa obowiązująca w 2002 r.

Podstawa obliczenia podatku w złotych
Ponad
do
Podatek wynosi
37024 zł
19% podstawy obliczenia minus kwota 518 zł 16 gr
37024 zł .................74048 zł
6516 zł 40 gr + 30% nadwyżki ponad 37 024 zł
74048 zł 17 623 zł 60 gr + 40% nadwyżki ponad 74 048 zł

 


Zadanie 6
Agnieszka dostała od chrzestnych w prezencie komunijnym 1800 zł. Umieściła je na koncie w banku o oprocentowaniu 8% w stosunku rocznym. Jaką kwotą będzie dysponowała na końcu VI klasy.

Zadanie 7
Pewnego dnia jedna akcja Romu i jedna akcja Manu dały w sumie 2,7 zł zysku. Właściciel 10 akcji Romu i 24 akcji Manu obliczył, że w tym dniu zarobił na akcjach 48 zł. Jaki w tym dniu był zysk na jednej akcji każdej firmy?

Zadanie 8
Paulina dostała skarbonkę z wkładem 20 zł i wrzucała w nią co tydzień po 5 zł
ˇ zapisz wzór funkcji określającej ilość pieniędzy złożonych przez Paulinę w zależności od czasu oszczędzania
ˇ określ dziedzinę funkcji

Zadanie 9
Na początku roku pan Rysiek wpłacił pewną kwotę do banku, w którym odsetki w wysokości 40 % w stosunku rocznym naliczane są co kwartał i dopisywane do rachunku. Po roku pan Rysiek miał 1756,92 zł. Jaką kwotę wpłacił do banku na początku roku?

Zadanie 10
Pan Muflon płacił do dwóch banków łącznie 1400 zł. W banku oprocentowanie wynosiło 18% a w drugim 18,5% w stosunku rocznym. Po roku odsetki jakie otrzymał z drugiego banku były o 40 zł większe niż z pierwszego. Ile wpłacił pieniędzy do każdego z banków?


Zadanie 11
W pewnym roku obowiązywały następujące zasady płacenia podatków:

Roczny dochód
Kwota podatku
nie większy niż 20000zł 19% rocznych zarobków
większy niż 20000zł i nie większy niż 40000 zł 3800zł + 30% kwoty powyżej 20000 zł
większy niż 40000 zł 9800zł + 40% kwoty powyżej 40000 zł

Ile podatku zapłacą osoby, które zarobiły w danym roku 35000zł?

Zadanie 12
Pan Andrzej wpłacił do banku kwotę 6000zł na dwa lata, przy oprocentowaniu 14% rocznie (bez kapitalizacji odsetek). Pan Tadeusz taką samą kwotę w innym banku z oprocentowaniem 13% rocznie, na dwa lata, z kapitalizacja odsetek co rok. Który lepiej zainwestował swoje pieniądze?

Zadanie 13
Pudełko czekoladek zawiera 24 sztuki i kosztuje 4 zł 20 gr. Podczas promocji w pudełku umieszczono 30 czekoladek w tej samej cenie. O ile procent tańsza była każda czekoladka?

Zadanie 14
Cenę towaru podwyższono o 20%, a następnie nową cenę podwyższono jeszcze o 25%. Po dwóch podwyżkach cena towaru jest równa 900 zł.
ˇ Oblicz cenę towaru przed podwyżkami;
ˇ ile procent wzrosła cena towaru w wyniku obydwu podwyżek?

Zadanie 15
Kwotę 28000 zł ulokowano w dwóch bankach. W pierwszym banku oprocentowanie wynosiło 16% w stosunku rocznym. Po roku w pierwszym banku wypłacono 1920 zł odsetek, a w drugim 2400 zł. Ile wynosiło oprocentowanie w drugim banku? Jaką kwotę ulokowano w każdym z banków?


Zadanie 16
W ciągu roku pewna cena wzrosła trzy razy po 10%. Jaka była na początku, jeżeli teraz jest równa 133100 zł.

Zadanie 17
Uzupełnij przedstawione wyciągi bankowe.

Bank Perspektywiczny Oddział Szczytno  
Saldo poprzednie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2002.01.20 4000 zł
Czas lokaty : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 miesięcy  
Oprocentowanie w skali rocznej: ? ? ?  
Saldo końcowe : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2003. 01.20 4240 zł

 

Bank Perspektywiczny Oddział Szczytno  
Saldo poprzednie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2002.10.20 4800 zł
Czas lokaty : ? ? ?  
Oprocentowanie w skali rocznej : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4%  
Saldo końcowe : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2003. 01.20 ? ? ?

Zadanie 18
Wpłacasz na konto PKO BP.S.A. 300zł. Stopa procentowa wynosi 8%. Ile odsetek otrzymasz za 5 miesięcy i 10 dni?

Zadanie 19
Rodzice Ani uzyskali w PKO BP S.A jednoroczny kredyt w wysokości 20000 zł na rozwinięcie działalności gospodarczej. Kwota kredytu ma być spłacona w 4 równych ratach 3-miesięcznych wraz z należytymi odsetkami. Kredyt jest oprocentowany 45% w stosunku rocznym. Do kosztów kredytu należy dodać ponadto jednorazową opłatę za operacje bankowe w wysokości 1% od kwoty udzielonego kredytu, płatną w ciągu dwóch dni od podpisania umowy. Oblicz koszt kredytu i wartość spłacanej raty.

Zadanie 20
Jaka kwota dolarów amerykańskich (USD) została wpłacona do banku, jeżeli po roku odsetki są równe 50 USD? Roczna stopa procentowa wynosiła 2%.

Zadanie 21
Koszt budowy domu oszacowano na 250 tyś zł. Na materiały budowlane przewidziano 60% ogólnego kosztu budowy, na transport materiałów 3%, na robociznę 30%, resztę na nieprzewidziane wydatki. Odlicz wielkość każdej pozycji. Wykreśl kołowy diagram procentowy.

Zadanie 22
Osoby fizyczne osiągające roczny dochód do 37024 zł, płaciły w 2001 roku podatek dochodowy w wysokości 19% dochodu. Jaki podatek zapłacił podatnik o dochodach rocznych 16 000 zł, jeżeli kwota wolna od podatku wynosiła 41,11 zł miesięcznie?

Zadanie 23
Dwaj bracia postanowili wpłacić na dwa łata swoje oszczędności do baraku. Jeden z nich wpłacił 5000 zł przy oprocentowaniu 6,5% rocznie. Drugi wpłacił taką sama kwotę, ale do innego banku, w którym oprocentowanie wynosi 6% rocznie, z Kapitalizacją odsetek co rok. Który lepiej zainwestował?

Zadanie 24
Lokaty w banku są opodatkowane. Przy wypłacie pobierane jest 20% kwoty odsetek. Pani Kwiatkowska wpłaciła 2000 zł na lokatę roczną oprocentowaną 18% w skali roku. Jaką kwotą będzie dysponowała po roku, jeśli podatek odliczany jest przy likwidacji lokaty?

Zadanie 25
Osoby fizyczne osiągające roczny dochód do 37024zł, płaciły w 2002 roku podatek dochodowy w wysokości 19% dochodu. Jaki podatek zapłacił podatnik o dochodach 23 850zł, jeżeli kwota wolna od podatku wynosiła 43,18zł miesięcznie?

Zadanie 26
Co jest bardziej opłacalne: wpłacić do banku na rok 2000 zł na 16%, czy tę samą kwotę wpłacić na 15% na lokatę
6-miesięczną (odnawialną) i wypłacić je po roku? O ile złotych więcej zyskujesz podejmując korzystniejszą decyzję?

Zadanie 27
Ile pieniędzy trzeba wpłacić na 2-miesięczną lokatę o oprocentowaniu 16,2% w skali roku, aby odsetki wyniosły 400zł?

Zadanie 28
Oprocentowanie lokaty 12-miesięcznej wynosi 14%, a 3-miesięcznej 12% w skali roku. Czy korzystniej będzie wpłacić kwotę 200 zł na lokatę 12-miesięczną, czy też wpłacić ją na lokatę 3-miesięczną i wypłacić ją po roku?

Zadanie 29
Razem z podatkiem VAT liczącym 7% podręcznik kosztuje 17,12 zł. Jaka jest cena netto tego podręcznika?

Zadanie 30.
Pan Karol wygrał 200000zł w teleturnieju „Wielkie Nadzieje". Musiał zapłacić 10% podatku od swojej wygranej. Połowę kwoty, która pozostała po zapłaceniu podatku , podzielił równo między trzy domy dziecka. Każdy z nich musiał jeszcze zapłacić 5% podatku od darowizny. Ile pieniędzy pozostanie każdemu z obdarowanych domów dziecka?

Zadanie 31.
W tabeli podane są kursy walut:

Kraj
Waluta
Wartosc dolara USA w walucie krajowej
Czechy Korona
35,979
Grecja Drachma
328,440
Polska Złoty
4,148
Rosja Rubel
27,000
W. Brytania Funt szterling
0,619

Oblicz wartość w złotych 1 jednostki walutowej każdego z wymienionych państw, z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

Zadanie 32
Tomek założył roczną lokatę, wpłacając 10000 zł. Bank oferuje oprocentowanie:
ˇ 18% z kapitalizacją odsetek po upływie okresu umowy
ˇ 16% z kapitalizacją odsetek co kwartał.
Którą z tych lokat Tomek powinien obrać? Odpowiedź uzasadnij obliczając kwotę zysku Tomka przy wybranej ofercie.

Zadanie 33.
Pani Nowak wpłaciła 1500 zł na konto o oprocentowaniu 9% p.a., kapitalizacja co roku lub w chwili wypłaty. Ile pani Nowak będzie mogła wypłacić po 28 miesiącach?

Zadanie 34
Oprocentowanie na lokacie rocznej w pewnym banku wynosi 15%.
ˇ Jakie będą po roku odsetki od wpłaconej na to konto kwoty 400 zł?
ˇ Jaki będzie stan konta po roku, jeśli wpłacona kwota wynosi 500 zł?
ˇ Ile złotych trzeba wpłacić, aby po roku odsetki wyniosły 300 zł?
ˇ Stan konta po roku od wpłaty wyniósł 920 zł. Ile złotych wpłacono na to konto?

Zadanie 35.
Wykres przedstawia ceny (w złotych) akcji firm A i B w ciągu ostatniego tygodnia.


ˇ ile złotych spadła cena akcji firmy A w ciągu tygodnia? O ile procent spadła cena tych akcji?
ˇ W jakich dniach należało kupować akcje firmy B, a w jakich sprzedawać, aby zysk był jak największy?
ˇ Ile maksymalnie złotych mógł stracić pechowy inwestor na jednej akcji firmy A, a ile na akcji firmy B ?
ˇ Pewien inwestor w czwartek sprzedał 1000 akcji firmy A i następnego dnia za otrzymane pieniądze kupił akcje firmy B. Ile akcji firmy B zakupił?

Zadanie 36
Pan Kowalski wpłacił do Bax- Banku 10 tyś. złotych, 500 dolarów i 750 marek. Jaki będzie stan konta pana Kowalskiego po roku? A jaki po dwóch latach?

Lokata 12 - miesięczna

waluta
złotowki
dolary
marki
oprocentowanie
4%
3%
2,5%

 

Zadanie 37
Pani Ania opłaciła miesięczny rachunek telefoniczny. Oto części składowe jej rachunku wraz z aktualnymi stawkami VAT:

Nazwa usługi
Wartosci netto
stawka VAT
Abonament
35,00 zł
22%
Połączenia miejscowe i strefowe
32,77 zł
22%
Połączenia międzymiastowe
38,86 zł
22%
Połączenia do sieci komórkowych
6,96 zł
22%
Internet ( do sieci teleinf. 020...)
42,92 zł
7%
     

 

a) Jaka jest łączna kwota rachunku brutto pani Ani ?
b) Za jaki rodzaj usługi (licząc brutto) zapłaciła pani Ania najwięcej ?
c) Jaki odsetek całego rachunku netto obejmował łącznie podatek VAT (w procentach, z dokładnością do 0,1%) łącznie za wszystkie usługi ?

Zadanie 38
Kredyty gotówkowe w pewnym banku udzielane są wg następujących zasad:
a. oprocentowanie-36% p.a.
b. spłata kredytu- do 36 różnych rat
c. do każdej raty bank dolicza co miesiąc odsetki obliczane w stosunku do aktualnej kwoty zadłużenia
Jaki będzie łączny koszt tego kredytu, jeżeli zamierzmy wziąć kredyt wysokości 3000 zł i będziemy go spłacać przez okres 3 miesięcy?


Zadanie 39
Kapitały wspólników w spółce HAPRO są następujące: Wspólnik A wniósł 24000 zł, wspólnik B- 36000 zł, A wspólnik C 4000 zł. Spółka uzyskała dochód w wysokości 75000 zł, który należy podzielić w takim stosunku, w jakim są udziały poszczególnych wspólników. Oblicz, ile złotych otrzyma każdy z udziałowców?

Zadanie 40
Poniższa tabela ilustruje kurs akcji spółki TPS z ostatniego tygodnia.

Notowanie
poniedziałek
wtorek
sroda
czwartek
piatek
Cena 1 akcji
250,00
260,00
286,00
269,80
283,29

 

a. W poniedziałek inwestor kupił akcje za 5000 zł i sprzedał je na notowaniu czwartkowym. Ile pieniędzy zarobił?
b. Ile pieniędzy mógł by zarobić, gdyby że sprzedażą wstrzymałby się do następnego poniedziałku - bowiem w tym dniu cena w stosunku do piątku wzrosła o 10%.


Zadanie 41
W wielu krajach Unii Europejskiej obowiązującą walutą jest euro. Załóżmy, że w pewnym państwie stosuje się następującą zasadę płacenia podatków od osób fizycznych:

Wysokosc dochodu
Wysokosc podatku
od 0 do 500 euro nie płaci sie podatku
od 500 do 1000 euro 15% powyzej 500 euro
od 1000 do 4000 euro 75 euro + 25% kwoty powyzej 1000 euro
powyzej 4000 euro 825 euro +35%kwoty powyzej 4000 euro

Oblicz kwoty podatków, które muszą zapłacić w tym państwie podatnicy o dochodach rocznych:
a) 875 euro, b) 3550 euro.

Zadanie 42
Wpłacono na konto 10 000 zł. Po dwóch latach na koncie było 10 609 zł. Jakie było oprocentowanie w stosunku rocznym?

Zadanie 43
Pod koniec roku kalendarzowego cenę samochodu obniżono o 30%, a następnie na początku następnego roku nową cenę podwyższono o 30% wartości samochodu. Jaki procent ceny pierwotnej samochodu stanowiła cena samochodu po podwyżce?

Zadanie 44
Bank udziela Ci kredytu ratalnego w wysokości 3000zł w 36 miesięcznych ratach. Jaką kwotę musisz spłacić, jeżeli:
Kredyty ratalne poniżej 10000 zł:
Stopa procentowa: 0,6% miesięcznie (od kwoty kredytu)
Oplata za opracowanie: 2% (od kwoty kredytu)

Zadanie 45
Uzupełnij tabelę.

kapitał
21500 zł
10500 zł
 
24000 zł
stopa procentowa
12%
7,5%
21,5%
okres naliczania odsetek
3 miesiace
15 dni *
6 miesiecy  
odsetki
645 zł
 
1500 zł
1290 zł

* przyjmij, że rok obrachunkowy ma 360 dni.

Zadanie 46.
Miesięczna pensja pana Kowalskiego wynosiła w styczniu 1617 zł W czerwcu otrzymał 12,5% podwyżki, a w grudniu znów otrzymał podwyżkę o 5%.
a) Ile złotych wynosił pensja pana Kowalskiego w grudniu?
b) Ile procent pensja grudniowa była wyższa od pensji w styczniu?

Zadanie 47
Oblicz odsetki od kwoty 1000 zł wpłaconej na książeczkę oszczędnościową PKO, jeżeli wkład jest oprocentowany 9% w stosunku rocznym:
a) po 36 dniach (przyjmując, że rok obliczeniowy ma 360 dni),
b) po roku,
c) po 20 miesiącach,
d) po półtora roku.

Zadanie 48
W lutym 1L benzyny kosztował 2,90 zł. W lipcu benzyna podrożała o 10%, a w październiku staniała do 3,10 zł za litr. O ile procent cena 1L benzyny w lipcu była wyższa od ceny w październiku?

Zadanie 49
Koszty zakupu materiałów budowlanych na nowy obiekt handlowy wyniosły 180 tyś. zł, co stanowiło 60% planowanych kosztów budowy. Uzupełnij tabelę przedstawiającą uproszczony kosztorys tej inwestycji.

wydatki
udział w kosztach (%)
kwota (zł)
zakup materiałów budowlanych    
robocizna
30
 
transport materiałów
3
 
inne wydatki    
 
ogółem
 

Zadanie 50
Pan Kowalski otrzymał w banku jednoroczny kredyt w wysokości 0,5 mln zł, który należy spłacić w 4 jednakowych 3-miesięcznych ratach wraz z odsetkami. Oblicz koszt kredytu wiedząc, że jest on oprocentowany 20% w stosunku rocznym, a jego zaciągnięcie wiąże się z dokonaniem jednorazowej opłaty za operacje bankowe w wysokości 0,5 % od kwoty kredytu.

Zadanie 51
Pan Jan Kowalski ma zapłacić rachunek Zakładowi Gazyfikacyjnemu w Krakowie za zużycie 133 m3 gazu. Opłata za 1m3 wynosi 0,97 zł. Termin płatności upłynął 23 dni temu. Ile pieniędzy pan Jan musi przelać ze swojego konta na konto gazowni, jeśli stopa procentowa za zwłokę wynosi 25% w stosunku rocznym? Przyjmij, że rok obliczeniowy ma 360 dni. Wypełnij przelew bankowy.

Zakład Gazyfikacyjny Jan Kowalski
31-867 Kraków 31-875 Kraków 31-875 Kraków
Os. 2 Pułku Lotniczego 1/9 Os. Dywizjonu 303 bl. 17/15
konto: PKO BP SA Kraków konto: PKO BP SA Kraków
81-10602197-0000-3300-0000-0974 81-10592791-0010-3330-0001-0704

Zadanie 52
Poniżej przedstawiony jest wykres notowań giełdowych firmy BIMPEX i BUMPOL. Odczytaj z wykresu
a) Kiedy należało kupić, a kiedy sprzedać akcje firmy BUMPOL, aby osiągnąć maksymalny zysk.
b) Ile % wzrosła cena akcji firmy BIMPEX między 8V a 15V
c) Kiedy najkorzystniej można było kupić (jednocześnie) akcje firm BIMPEX i BUMPOL.

Zadanie 53
a) Hurtownia oferuje rabat wysokości 3% w wypadku zapłaty w dniu zakupu, a za każdy dzień opóźnienia w zapłacie pobiera odsetki w wysokości 0,5% od kwoty rachunku. Robisz zakupy na sumę 1080 zł. Ile zapłacisz za towar płacąc przy je go odbiorze? Ile musiałbyś zapłacić, płacąc po 3, 5, 10 dniach?
b) Niestety twoja sytuacja finansowa nie pozwala ci na natychmiastowe zapłacenie rachunku w tej hurtowni. Będziesz mógł uczynić to dopiero po miesiącu. Czy lepiej zapłacić od razu, biorąc kredyt bankowy na miesiąc, oprocentowany w wysokości 36% rocznie, czy płacić hurtowni odsetki?

Zadanie 54
Uzupełnij tekst:
W moim regionie jest duże ...................................................... Mój wujek nie miał pracy i pobierał ........................... dla bezrobotnych. Nie miał założonego ..................................................w banku, za to zaciągnął w nim ......................................... Postanowił, że zacznie grać na ............................................Miał szczęście, więc jego ....................................... szybko zaczęły rosnąć. Musiał zapłacić bardzo duży ............................................... Zapłacił też dużą składkę na ubezpieczenie .................................. i ............................................ Pozostałe pieniądze zainwestował w ................................ wartościowe. Razem z kolegą założył też małą firmę, która zajmowała się m.in. ........................................................ towarów za granicę i ........................... z za granicy. Jego firma korzystała z .........................................unijnych. Dzięki temu szybko się rozwijała i wujek został ................................................. Musiał ............................................... warunki współpracy z innymi firmami. Założył ............................................. w banku na bardzo korzystny .............................................. Postanowiłem zaciągnąć u wujka .................................... w ten sposób stał się moim ................................................... .

Zadanie 55.
W 1997 r. inflacja w Polsce wynosiła 13,2%, a w 1998 r. Tylko 8,6%, O ile punktów procentowych zmalała inflacja w 1998 r. w porównaniu z rokiem poprzednim? Co to jest inflacja?

Zadanie 56
Firma DOM, którą wynajął pan NOWY, koszt budowy domu oszacowała na 250 tyś. zł. Wykres kołowy przedstawia procentowy podział pieniędzy. Oblicz wielkość każdego wydatku. Koszty budowy domu


cel
kwota [zł]
materiały budowlane  
   
   
   Zadanie 57
Paweł wybiera się na wakacje z kolegami pod namiot. Rodzice dali mu 500 zł.
Uzupełnij wolne miejsca w diagramie