ˇ

 


Gimnazjum Nr 2 im. Adolfa Dygasińskiego, ul. 1-go Maja 5A, 28-400 Pińczów

tel. (041) 3572884 fax (0 41) 3577671 http://www.gm2.pinczow.com

e-mail: dyr_gim2@poczta.onet.pl

Regulamin
XVI Ogólnopolskiego Międzygimnazjalnego Turnieju Wiedzy Ekonomicznej Pińczów 2015
organizowanego przez
Gimnazjum nr 2 im. Adolfa Dygasińskiego w PińczowieCele turnieju:
- Zwiększenie zainteresowania tematyką ekonomiczną wśród uczniów szkół gimnazjalnych w całym kraju.
- Kształtowanie umiejętności racjonalnego zarządzania budżetem osobistym i domowym.
- Kształtowanie postaw bezpiecznego korzystania z nowoczesnych usług bankowych.
- Rozbudzanie ducha przedsiębiorczości i inicjatywności.
- Upowszechnianie wiedzy o usługach i produktach oferowanych młodym klientom przez banki.
- Zwiększenie umiejętności wykorzystania wiedzy ekonomicznej w życiu codziennym.
- Kształtowanie kompetencji matematycznych.
Treści:
- Zarządzanie budżetem osobistym i domowym,
- Usługi i produkty bankowe dla młodzieży,
- Lokaty bankowe,
- Średnie kursy walut
- Emerytury i renty
- Ubezpieczenia społeczne
- Inflacja
- Średnia płaca
- Kontrakty terminowe
- Operacje giełdowe
- Wypełnianie formularzy
- Tworzenie i korzystanie z wykresów, diagramów
- Podatki: dochodowy, VAT, akcyza
- Podstawowe pojęcia ekonomiczne dotyczące w/w treści.

Proponujemy, aby w szkołach przeprowadzono zajęcia dla uczniów, w formie wykładów, prelekcji lub warsztatów na tematy:
- Kształtowanie umiejętności racjonalnego zarządzania budżetem osobistym i domowym.
- Kształtowanie postaw bezpiecznego korzystania z nowoczesnych usług bankowych.
- Upowszechnianie wiedzy o usługach i produktach oferowanych młodym klientom przez banki.

Zasady ogólne:
1. Turniej składa się z II etapów:
- Etap I - eliminacje szkolne, termin do 30 marca 2015r.
- Etap II - eliminacje ogólnopolskie, termin 15.05.2015r. godz. 9.00 w Gimnazjum nr 2
w Pińczowie.
Dzieci organizatorów czyli nauczycieli Gimnazjum nr 2 w Pińczowie nie mogą brać udziału w turnieju.
Lista szkół zakwalifikowanych do finału turnieju będzie zamieszczona na stronie internetowej Gimnazjum nr 2 w Pińczowie od 15.04.2015r. (w razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny ze szkołą).
W razie dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do kwalifikacji uczestników do turnieju według kolejności zgłoszeń.
2. W turnieju biorą udział uczniowie wszystkich klas gimnazjalnych
- Etap I przygotowują komisje szkolne we własnym zakresie.
- Do eliminacji ogólnopolskich należy zakwalifikować trzech uczestników, którzy uzyskali minimum 70% wszystkich możliwych do uzyskania punktów w eliminacjach szkolnych.
- W przypadku braku takich uczestników należy zakwalifikować jednego ucznia z maksymalna ilość punktów, jednak nie mniejszą niż 60% punktów możliwych do uzyskania.
- Jeżeli kilka osób uzyska taka sama liczbę punktów komisja szkolna typuje trzyosobowa reprezentację np. poprzez dogrywkę.
- Sprawozdanie, zadania z I etapu konkursu ekonomicznego, kartę zgłoszeniową oraz protokół przeprowadzenia eliminacji szkolnych komisja szkolna przesyła do Gimnazjum nr 2 w Pińczowie do 30 marca 2015r.
Prosimy nie przesyłać prac uczniów.

 


Karta zgłoszenia

Nazwa i dokładny adres szkoły z telefonem lub faxem.
Nazwisko i imię ucznia klasa ilość uzyskanych punktów Nazwisko i imię opiekuna
       
       
       

Uwaga!!!
(Proszę podawać pełne imiona opiekunów i uczniów, zaznaczyć opiekuna, który przyjeżdża wraz z uczniami, podać numer telefonu do szkoły lub fax. Proszę podać ewentualnie ilość osób korzystających z noclegu najpóźniej do końca lutego)


Etap II, czas trwania 90 minut
Forma
- zadania otwarte i zamknięte, (test wyboru)
- krzyżówki, rebusy,
- test wiedzy ekonomicznej
Etap II składa się z zadań o różnym stopniu trudności.
- Na konkursie można korzystać z kalkulatorów. Nie można używać telefonów komórkowych i kalkulatorów w telefonach.
- Prace sprawdzane są tego samego dnia.
- Wgląd w prace uczniów wyłącznie w dniu konkursu.
- Wszelkie sprawy nie objęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Przewodniczący Komisji Konkursowej wyłącznie w dniu konkursu.Skład Komisji Konkursowej stanowią nauczyciele matematyki Gimnazjum nr 2
w Pińczowie, Gimnazjum nr 1 w Pińczowie, LO Pińczów oraz losowo wybrani nauczyciele - opiekunowie gimnazjalistów uczestniczących w turnieju.